ЕРӨНХИЙ КОНСУЛЫН ГАЗРААС ҮЗҮҮЛЭХ
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ /АМ.ДОЛЛАРААР/

Үйлчилгээний төрөл, нэр

Үйлчилгээний хураамж  

Нэг. Иргэний бүртгэлийн үйлчилгээ

 •  

Төрсний бүртгэл

 
 •  

Гэрлэлтийн бүртгэл

 
 •  

Гадаад паспорт шинээр мэдүүлэх

 
 •  

Гадаад паспортын хүчинтэй хугацааг сунгах

/1 жил тутамд/

 •  

Буцах үнэмлэх олгох

 
 •  

УБЕГ-аас иргэний бүртгэлтэй холбоотой лавлагаа, тодорхойлолт гаргуулж өгөх

 

Хоёр. Нотариатын үйлчилгээ

 •  

Нотариат /ерөнхий/

 
 •  

Бүх төрлийн гэрээ гэрчлэх

 
 •  

Итгэмжлэл гэрчлэх

 
 •  

Төрөөс олгож буй бүх төрлийн тэтгэвэр, тэтгэмж авахтай холбоотой итгэмжлэл гэрчлэх

 
 •  

Баримт бичгийг болон баримт бичгийн хуулбарын
үнэн зөвийг  гэрчлэх

 
 •  

Баримт бичигт зурсан гарын үсгийн үнэн зөвийг гэрчлэх

 

Гурав. Консулын үйлчилгээ

 •  

АНУ-д оршин сууж, суралцаж буй тухай тодорхойлолт гаргах

 
 •  

Олон улсын аялал хийх
насанд хүрээгүй хүүхдийг бусдад өгч явуулах итгэмжилсэн захидал олгох

 
 •  

Консулын тойргийн мужуудад үйлдэгдсэн баримт бичигт консулын баталгаа гаргах

 
 •  

Иргэний бүртгэлийн баримт бичгийг орчуулж, баталгаажуулах

Баримт бичиг бүрт ....

Нэмэлт хуудас тутам .... ам.доллар