Баримт бичиг орчуулах, орчуулга баталгаажуулах

Ерөнхий консулын газар иргэний үнэмлэх, төрсний, гэрлэлтийн гэрчилгээ, жолооны үнэмлэх, бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ болон үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээний баталгаат орчуулга хийнэ. Дараахь баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

  1. Орчуулга хийлгэх баримт бичгийн эх хувь,
  2. Үйлчилгээ авахаар хандсан иргэний гадаад паспорт, эсхүл иргэний үнэмлэх,
  3. Үйлчилгээний хураамж:

Жич: Дээр дурдсанаас бусад төрлийн баримт бичгийн орчуулга хийхгүй.